تعداد حاضرین در وب گاه

ما 25 مهمان آنلاین داریم

منابع اطلاعاتی بیشتر در مورد نگارنده

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3595-1829

آمار وب سایت
تألیفات

Smiley face

• [7]   محمدحسین خسروی،“ استخراج نقاط آغازین مناسب جهت تخمین اولیۀ منحنی های رشدیابنده با کمک میدان بردار گرادیان “، اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران، بیرجند، اسفند 1391.

• [6]   محمد حسین خسروی، رضا صفابخش، "تشخیص مرزهای داخلی چشم انسان با استفاده از نسخه تغییر یافته نگاشت خودسازمانده تطبیقی "، چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE06) ، تهران، ایران، اردیبهشت 1385.


• [5]   محمد حسین خسروی، رضا صفابخش، "تقطیع چشم انسان  با استفاده از فیلتر حداکثر تفاوت تباین"، هفتمین کنفرانس سیستم های هوشمند (CIS2005) ، تهران، ایران، دی 1384.

• [4]   محمد حسین خسروی، رضا صفابخش، "تعقیب حرکات چشم انسان با استفاده از روش ترکیبی مدل کانتور فعال مبتنی بر TASOM  و مدل مدیریت تغییرات "، یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران سیستم های هوشمند (CSICC2006) ، تهران، ایران، بهمن 1384.

• [3]   محمد حسین خسروی، رضا صفابخش، "یک مدل جدید مبتنی بر محور میانی برای توصیف چشم انسان"، دومین همایش بین المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT2005) ، تهران، ایران، اردیبهشت 1384.

• [2]   محمد حسین خسروی، رضا صفابخش، "استخراج نواحی چشم انسان با استفاده از عملگرهای مورفولوژیک"، دومین همایش بین المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT2005) ، تهران، ایران، اردیبهشت 1384.

•    [1] M. H. Khosravi and R. Safabakhsh, "Human eye inner boundary detection using a modified time adaptive self-organizing map", IEEE Trans. ICIP, 2005, Vol. 2. pp: 802-805.

 

Smiley face

[5] Khosravi, M. and H. Hassanpour (2017). "A Novel Image Structural Similarity Index Considering Image Content Detectability Using Maximally Stable Extremal Region Descriptor." International Journal of Engineering-Transactions B: Applications 30(2): 1233-1242.

[4] Khosravi, M. H., et al. (2017). "A content recognizability measure for image quality assessment considering the high frequency attenuating distortions." Multimedia Tools and Applications: 1-26.

[3] Khosravi, M. H. and H. Hassanpour (2016). "Model-based full reference image blurriness assessment." Multimedia Tools and Applications 76(2): 2733-2748.

[2] Khosravi, M. and H. Hassanpour (2014). "Image denoising using anisotropic diffusion equations on reflection and illumination components of image." International Journal of Engineering-Transactions C: Aspects 27(9): 1339-1348.

[1] Khosravi, M. H. and R. Safabakhsh (2008). "Human eye sclera detection and tracking using a modified time-adaptive self-organizing map." Pattern Recognition 41(8): 2571-2593.

 


جستجو

مطالب مرتبط